Shiojiri Pass in Shinano Province

@

Ando Hiroshige

36 Views of Mt. Fuji

@